دیوار سبز L

طراحی کاربردی و کاشت عمودی کنسول سبز بصورت L برای بهره حداکثری در فضای موجود