دیوار سبز پرتابل

طراحی کاربردی و کاشت عمودی کنسول سبز بصورت پرتابل برای بهره حداکثری در فضاهای موجود