دیوار سبز فضای باز (فاز 2)

دیوار سبز هوشمند فضای باز در ادامه دو طرف ورودی ساختمان مرکزی شهرداری لواسان، طراحی اختصاصی و کاشت بصورت طبقه، همراه با آبیاری قطره ای