دیوار سبز در محیط صنعتی

دیوار سبز هوشمند در محیط تولیدی  

استفاده از دیوارهای زنده گیاهی یا همان دیوار سبز در محیط اداری و کاری امروزی یکی از راهکارهای زیرکانه برای افزایش بهره وری، نشاط و زیبایی می باشد،  استفاده از دیوار سبز عمودی و ایجاد تفاوت در دکوراسیون های محیطی یا دکوراسون زیستی خواهد بود. پروژه دیوار سبز هوشمند در محیط صنعتی در منطقه شهرک صنعتی خاوران حاصل دکوراسیونی خاص بواسطه معماری زیستی با استفاده از دیوار سبز می باشد.