دیوار سبز در محیط آموزشی

دیوار سبز هوشمند در محیط آموزشی  

استفاده از دیوارهای زنده گیاهی یا همان دیوار سبز در محیط آموزشی و دانش محور یکی از راهکارهای مفید برای بالابردن بهره وری آموزشی، نشاط و زیبایی می باشد،  استفاده از دیوار سبز عمودی و ایجاد تفاوت در دکوراسیون های محیطی یا دکوراسون زیستی خواهد بود. پروژه دیوار سبز هوشمند در محیط آموزشی یکی از مدارس مدرن و خیریه استان قزوین حاصل دکوراسیونی خاص بواسطه معماری زیستی با استفاده از دیوار سبز می باشد.

پ