دیوار سبز در کنار موسیقی

دیوار سبز هوشمند در کنار موسیقی  

استفاده از دیوارهای زنده گیاهی یا همان دیوار سبز در محیط زندگی و کار یکی از راهکارهای مفید برای بالابردن لذت از زندگی می باشد،  استفاده از دیوار سبز عمودی و ایجاد تفاوت در دکوراسیون های محیطی یا دکوراسون زیستی خواهد بود. پروژه دیوار سبز هوشمند در محیط زندگی یکی از اساتید موسیقی و کارآفرین در پردیس تهران، حاصل دکوراسیونی خاص بواسطه معماری زیستی با استفاده از دیوار سبز می باشد.