تولید و نگهداری گیاهان اعم از مثمر و غیر مثمر به منظور استفاده خوراکی و یا استفاده از مزایای هم زیستی آنها در شرایط آپارتمانی و بسته ، را کشاورزی آپارتمانی گویند .البته در روشهای مختلفی که بدین منظور استفاده میشود میتوان از بخشی از فضای بالکن و یا پشت بام نیز در این جهت استفاده کرد که دراین صورت از مزایای نور آزاد نیز استفاده شده است .در تمام دنیا همواره گروها و شرکتها در حال توسعه روشهای کشاورزی آپارتمانی بوده و در برخی از انها خانم های خانه دار و یا آماتور های علاقه مند با ابداء روشهای کارامد از متریال  و امکانات ساده بسیار موفق تر بوده اند .همواره میتوان در جهت دسترسی به مواد غذایی با الودگی شیمیایی کمتر و سالم تر اقدام کرد و زمانی را جهت کاشت و برداشت برخی از اقلام خوراکی صرف سلامتی خانواده کرد .