فرایند کاشت ، داشت ، و برداشت در محیطهای بسته و محدود اپارتمانها میتواند خیلی چالش برانگیز باشد چرا که سطح زیر کشت نمیتواند خیلی زیاد باشد و قطعا برداشت کم محصول میتواند توجیح اقتصادی طرح را با مشکل مواجه سازد . بنابراین ایجاد فضای متراکم و مرتفع با استفاده از استند ها و پایه های مخصوص ، کمک بزرگی در این فرایند میباشد . به نحوی که تاسیسات و سیستمها را نیز شامل گردد و سیستم را به صورت خود نگهدار قرارداده و کمترین وابستگی را به عامل انسانی داشته باشد .

مشاهده همه 9 نتیجه